Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów
Strona główna Warto przeczytać
Warto czytać

Głos Serca 58/17

Kliknij obrazek poniżej, żeby otworzyć gazetkę w formacie PDF.

 

Głos Serca 52/15

Kliknij obrazek poniżej, żeby otworzyć gazetkę w formacie PDF.

 

Głos Serca 47/14


Kliknij obrazek, żeby otworzyć gazetkę w formacie PDF.

 

Słowo na niedzielę - 23 XII 2012

Drukuj PDF

IV niedziela Adwentu

Czytania: Mi 5,1-4a; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; Hbr 10,5-10; Łk 1,38; Łk 1,39-45

«Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Maryja usłyszała słowa Bożego zwiastowania przekazanie jej przez Archanioła Gabriela. Obietnica Boga spełniła się, ponieważ Maryja uwierzyła i dała Mu przyzwolenie na działanie w Jej życiu. Częstokroć ukazujemy Maryję jako przykład wiary, posłuszeństwa Bogu, świętości. I słusznie czynimy, bo rzeczywiście jest Ona najdoskonalszą Osobą spośród stworzeń Bożych. Ale dziś pragnąłbym dać za przykład do naśladowania nie Maryję, lecz samego Stwórcę. Powinniśmy naśladować Boga, ponieważ zostaliśmy uczynieni na Jego obraz i podobieństwo. Jawi się jednak pytanie: jak człowiek, który jest istotą cielesno-duchową może naśladować Tego, który jest najczystszym Duchem, Bogiem w Trójcy Jedynym? To nie przekracza tylko możliwości człowieka, lecz nawet wszystkie jego wyobrażenia. Kiedy jednak zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób Bóg wchodzi w historię człowieka, to dostrzegamy pewne charakterystyczne formy postępowania Stworzyciela wobec umiłowanego stworzenia. Bóg obdarza człowieka większym szacunkiem, aniżeli ludzie siebie nawzajem. W czasie zwiastowania Maryja uwierzyła, że obietnica Boga spełni się, i dlatego dostąpiła szczególnego błogosławieństwa. Ale przekazane Jej przez Gabriela słowo Boże nie było tylko proroczą zapowiedzią wydarzenia, które miało się dokonać w nieodległej przyszłości. Było także prośbą Stwórcy zwracającego się do swego stworzenia. Pan wie, jaka będzie odpowiedź wybranej przez Niego Kobiety, ale nie podejmuje działania bez Jej zgody. Nie chce pozbawić Jej wolności. I tutaj zastanówmy się nad własnym postępowaniem wobec bliskich nam osób. Istnieje coś takiego jak domniemana zgoda. Ludzie często korzystają z owej zgody domniemanej, zwłaszcza wówczas gdy mają rozporządzić czymś, co przynależy do ich bliskich lub przyjaciół, gdy muszą zadecydować w ich imieniu. Nie ulega wątpliwości, że zdarzają się w życiu sytuacje, gdzie skorzystanie z domniemanej zgody jest nie tylko dopuszczalne, ale nawet staje się jedyną roztropną formą działania. Czy jednak nie nazbyt często z owej domniemanej zgody zdarza się nam korzystać? Władza Boga nad Maryją tak jak nad każdym innym stworzeniem, jest nieograniczona. Również wiedza, jaką posiada Stwórca o każdym swym stworzeniu - a zatem również o Maryi - jest pełna. Bóg wiedział, jaką otrzyma odpowiedź. Jednak zapytał. My nie mamy władzy nad naszymi bliskimi, a nawet jeśli mamy - nigdy nie jest ona nieograniczona. Nie możemy mieć całkowitej pewności, jaką otrzymamy odpowiedź. Naśladujmy Boga, pytajmy bliskich o ich zdanie, a z domniemanej zgody korzystajmy jedynie w ostateczności.

Rozważania zaczerpnięte z „Agendy Biblijnej 2012” wydawnictwa Verbinum.

 

Słowo na niedzielę - 16 XII 2012

Drukuj PDF

III niedziela Adwentu

Czytania: So 3,14-18a; Iz 12,2-6; Flp 4,4-7; Iz 61,1; Łk 3,10-18

Ewangelia dzisiejsza ukazuje św. Jana Chrzciciela - surowego proroka. A przecież trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą radości. Liturgia zaznacza ową radość oczekiwania, radość przeżywaną w tradycyjnie postnym czasie - jakim do niedawna był Adwent - poprzez przepisany na ten dzień różowy kolor szat liturgicznych oraz antyfonę wstępną: «Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko». Trzeba nam umieć się radować nawet w czasie pokuty, bo pokuta chrześcijan jest radosna - pełna nadziei. Prowadzi przecież do chwały, do zbawienia, do spotkania z Bogiem. Jakże często nasze przeżywanie radości związane jest ze spożywaniem wykwintnych potraw, alkoholu, częstokroć bez umiaru... Czy potrafimy przełamać ten stereotyp i przeżyć pełne radości spotkanie z krewnymi i przyjaciółmi przy skromnym posiłku, zupełnie bez alkoholu, aby cieszyć się głęboką rozmową lub spokojnym tańcem przy cichej, a nie ogłuszającej muzyce? Czy umiemy cieszyć się towarzystwem innych, nie uciekając w zapomnienie poprzez odurzenie i hałas? Czy potrafimy iść pod prąd współczesnej, częstokroć wręcz chorej mentalności i ogłupiającym zwyczajom? Spróbujmy nauczyć się radości poważnej, majestatycznej, bo chociaż jest ona może trudniejsza od powierzchownej wesołkowatości, to jednak pozostawia w nas trwalsze owoce pokoju i szczęścia. A w dniu dzisiejszym, zestawiającym adwentową pokutę i oczekiwanie z wezwaniem do wesela, chciałbym zaproponować jeszcze jedną, z pozoru paradoksalną praktykę. Oto bywają chwile szczególnej radości całego świata - noc sylwestrowa, karnawał. Ludzie pogrążeni w szale nieuporządkowanej radości i częstokroć bardziej podatni na pokusy wpadają w grzechy nieumiarkowania i nieczystości. Tak jak dziś liturgia zachęca nas do wesela w okresie kojarzonym z pokutą, tak też zastanówmy się, czy jako odpowiedzialni za swych bliźnich chrześcijanie nie moglibyśmy podjąć pokuty, modlitwy i umartwienia w tych okresach, kiedy inni wpadają w szał nieuporządkowanej zabawy. Spróbujmy więc przeżyć zbliżającą się noc sylwestrową, modląc się, adorując, poszcząc, umartwiając się i pokutując za grzechy bliźnich, którzy - może nawet bez rozeznania, choć nie bez winy - dopuszczają się ich zamroczeni szałem noworocznych zabaw. Chrześcijanin powinien umieć radować się pokutując i pokutować podczas radości tego świata.

Rozważania zaczerpnięte z „Agendy Biblijnej 2012” wydawnictwa Verbinum.